HeidelbergCement Northern Europe`i tarnija käitumiskoodeks

Sissejuhatus

Käesolev ning ülemaailmselt kohaldatav tarnija käitumiskoodeks on aluseks kõikidele HeidelbergCementi ning selle tarnijate lepingulistele suhetele. Meie äritegevusele kohalduvad keskkonnakaitse, toote ohutuse ja sotsiaalse heaoluga seotud siseriiklikud seadused ja regulatsioonid. Lisaks tuleneb HeidelbergCementi eeskirjadest kõikidele tarnijatele nõue pidada kinni meie tarnija käitumiskoodeksi põhimõtetest ning toimida nendega kooskõlas.

HeidelbergCementi äritegevusjuhendist lähtuvalt on tarnija käitumiskoodeksi eesmärk järgida tarneahelas seoses tarnijatega rahvusvaheliselt tunnustatud ja inimõiguste, tööõiguse, korruptsioonivastasuse ning keskkonnaga seotud standardeid ja põhimõtteid, samuti rahvusvahelist sotsiaalse vastutuse standardit SA 8000, Saksa seadust seoses korporatiivsete hoolsuskohustustega tarneahelas (Act on Corporate Due Diligence Obligations in Supply Chains) ning keskkonnajuhtimise standardit ISO 14001.

Mida ootame enda tarnijatelt

HeidelbergCement eeldab, et tema tarnijad järgivad alltoodud ning rahvusvaheliselt tunnustatud standardeid:

 • Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) kaheksat peamist konventsiooni;
 • ÜRO globaalse kokkuleppe 10 põhimõtet;
 • OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele; ja
 • ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtteid.

Täpsemalt eeldab HeidelbergCement, et tema tarnijad järgivad alltoodud kohustusi ning vastutavad selle eest, et nad nõuaksid põhimõtetest kinnipidamist ka enda otsestelt tarnijatelt ja veenduksid hoolikalt, et neid põhimõtteid järgitaks nende tarneahelates.

Töötingimused / Tööjõud

 1. Tarnijad ei tohi kasutada oma tegevuse mistahes faasis lapstööjõudu. Tarnijad on kohustatud järgima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni soovitusi tööle lubamise vanuse alammäära osas ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni „Lapsele sobimatu töö ja muu talle sobimatu tegevuse viivitamatu keelustamine“. 
 2. Hüved ja preemiad peavad olema kooskõlas töötasu alammäära, tööaja, ületunnitöö ning seadusega ettenähtud hüvede aluspõhimõtetega. Tarnijad peavad tagama võrdse töötasu, sõltumata soost, nagu sätestab Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioon nr 100. 
 3. Keelatud on Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni poolt sunniviisilise või kohustuslikuna määratletud töö, sh sunniviisiline ületunnitöö, võlaorjus, inimkaubandus, pärisorjus või kinnipeetavate sunniviisiline töö. Töötajatel peab olema õigus lõpetada töösuhe pärast mõistliku etteteatamise tähtaja möödumist.
 4. Tarnijad peavad tunnustama töötajate ühingutesse kuulumise ja kollektiivse läbirääkimise õiguseid seadusega ettenähtud juhtudel.
 5. Tarnijad peavad järgima töötervishoiu ja -ohutuse tingimusi, mis vastavad asjakohastele töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele või ületavad neid. See hõlmab vähemalt siseriiklikult kohalduvate seaduste ja regulatsioonide järgimist ning vajalike lubade ja litsentside olemasolu. Tarnijad peavad kehtestama asjakohased protseduurireeglid, omama tööohutuse tagamiseks vajalikku infrastruktuuri ja varustust ning edendama järjepidevalt töötervishoidu ja -ohutust.

Keskkonnaalased standardid

 1. Tarnija tegevused peavad minimaalselt vastama asjakohase riigi keskkonnaalastele seadustele ning regulatsioonidele. Keskkonna suhtes peab tarnija tegutsema erilise hoolsusega. Keskkonnamõjusid mh heitkogustele, energiale, veele, jäätmetele ja bioloogilisele mitmekesisusele (kuid mitte ainult) tuleb juhtida süstemaatiliselt. Tarnijad peavad vältima, vähendama või heastama keskkonnamõjusid, sh keskkonnamõjusid, mis takistavad inimese juurdepääsu toidule, joogiveele ja sanitaarvahenditele või kahjustavad inimese tervist. Ühtlasi tuleb tarnijatel kehtestada asjakohased keskkonnaalased protseduurid ning keskkonnaalaseid tegevusi pidevalt edendada.
 2. Tarnijad peavad edendama oma toodete ja teenuste lähtematerjali hankimise, tootmise, transpordi, turustamise, kasutamise ning realiseerimise turvalisust ja keskkonnaohutust. 
 3. Tarnija peab austama mistahes kohalike, riiklike ning rahvusvaheliste maa-, vee- ja loodusressurssidega seotud õiguseid. Ebaseaduslik loodusressursside omandamine ja kasutamine on keelatud.
 4. Kui tarnija tegevus hõlmab:
  • elavhõbedat ja selle ühendeid, elavhõbedat sisaldavaid tooteid või elavhõbedat sisaldavaid jäätmeid, peab tarnija järgima Minamata elavhõbedakonventsiooni;
  • kemikaale ning keemilisi jäätmeid ja varusid, peab tarnija järgima püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsiooni;
  • ohtlike ja muude jäätmete saadetisi vastavalt ohtlike jäätmete riikidevahelise veo ja nende kõrvaldamise kontrolli Baseli konventsioonile, peab tarnija järgima selle konventsiooni artikli 4 lõikeid 2, 5 ja 8

Ärieetika

 1. Äritegevus peab olema aus. HeidelbergCementi töötajatele või kolmandatele isikutele on keelatud pakkuda või anda tasu, teenuseid, kingitusi, meelelahutust või muid hüvesid, mille eesmärk on mõjutada viisi, kuidas HeidelbergCementi töötaja või kolmas isik oma kohustusi täidab. Sarnaselt ei paku ega anna HeidelbergCement ühelegi tarnijale tasu, teenuseid, kingitusi, meelelahutust või muid hüvesid, mille eesmärk on mõjutada kohustuste täitmise viisi. 
 2. Juhul kui tarnijad palkavad era või avaliku sektori teenusepakkujaid, tuleb neid nõuetekohaselt juhendada ja kontrollida, et vältida mistahes ebaseaduslikku sundi või repressiooni.
 3. Tarnijad peavad hoidma klientide, tarnijate ning muude äripartneritega erapooletuid suhteid ning tagama, et mistahes huvide konflikti käsitletakse asjakohasel viisil, kooskõlas seaduste ja regulatsioonidega. Tarnijad peavad teavitama HeidelbergCementi igast huvide konfliktist, mis on seotud HeidelbergCementi ja/või selle töötajaga.
 4. Kõik finantstehingud tuleb teostada vastavalt kohaldatavatele seadustele ja regulatsioonidele ning tarnijatel on keelatud osaleda mistahes rahapesu ja/või terrorismi rahastamisega seotud tegevustes.
 5. Tarnijad peavad veenduma, et nad ei riku sanktsioonide ja ekspordikontrolliga seonduvat seadusandlust, sh (kuid mitte ainult) ÜRO-s, Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriigis või Euroopa Liidu liikmesriikides vastuvõetud seaduseid. 
 6. Tarnijad peavad tunnustama ja täitma seadusi, regulatsioone ja põhimõtteid, mis soodustavad ausat ja vaba konkurentsi ning keelavad konkurentsivastased tegevused, lepingud ja kokkulepped. 
 7. Tarnijad peavad austama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi ning tagama nende järgimise. Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni vägivalla ja ahistamise vastu võitlemise konventsioonis ning Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni töö- ja kutsealast diskrimineerimist käsitlevas konventsioonis määratletud töötajate ahistamine ja diskrimineerimine ei ole mistahes olukorras lubatav (sealhulgas, aga mitte ainult värbamisel, edutamisel, koondamisel). Diskrimineerimise alused on mh (kuid mitte ainult) sugu, etniline päritolu, nahavärv, usutunnistus, poliitilised tõekspidamised, sotsiaalne päritolu, puue või vanus. Lisaks tuleb tarnijatel tagada, et diskrimineerimist ei esine seoses töö- ja kutsealaste võimaluste ja kohtlemisega Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsiooni nr 111 tähenduses.
 8. Tarnijatel peab olema sisearuandluseks asjakohane teavituskanal, et avastada ja lahendada vastavusriskid ning potentsiaalsed rikkumised võimalikult aegsasti.

Koostööst ning koostöö lõpetamisest

Nende juhiste järgimine on pikaajaline õppimis- ja arenemisprotsess. HeidelbergCement on seadusest tulenevalt kohustatud viima läbi erinevaid regulaarseid riskianalüüse. Juhul kui tarnijaga seonduvalt tuvastatakse risk, annab tarnija HeidelbergCementile või HeidelbergCementi poolt volitatud isikutele nõusoleku ja õiguse rakendada tegevuskavasid, mis sisaldavad meetmeid nagu (kuid mitte ainult) enesehindamine, koolitused ja tarnija auditeerimine, et tuvastada siintoodud põhimõtetest kinnipidamine ning leevendada riske.

HeidelbergCement väärtustab tihedat ja tulemuslikku koostööd oma tarnijatega. Sellegipoolest juhul, kui tarnija ei järgi käesolevat tarnija käitumiskoodeksit, on HeidelbergCementil õigus öelda üles mistahes leping tarnijaga ilma etteteatamiseta ning viivitamatu mõjuga. Mistahes seaduste või HeidelbergCementi eeskirjade ning regulatsioonide rikkumistest saavad tarnijad teavitada meie teavitusliinil „SpeakUP“ https://www.speakupfeedback.eu/web/heidelbergcement/.