Kohalik keskkond ja ühiskond

Elamine ettevõtte vahetus naabruses

Meie äritegevuse osaks olev tööstuslik tegevus võib ümbruskonnas tekitada müra ja vibratsiooni. Eriti kehtib see karjääride, tsemenditehaste ja sadamates tehtavate laadimistööde kohta. Tegeleme ennetavalt mürataseme alandamisega, püstitades näiteks müratõkkeseinu, varjestades masinaid ja sõlmides veoettevõtjatega selgesõnalisi kokkuleppeid.

Oluline on avatud dialoog naabritega. Me suhtleme tsemenditehase ümbruses elava kogukonnaga kohtumiste, infolehtede ja internetis avaldatava teabe kaudu, andes teada heitkogustest ja olukorra parandamiseks rakendatavatest projektidest.

Tolmheide

Kuiv ilm ja tuul võivad tekitada tolmheidet ladustatud toodangust. Tolmu vähendamiseks paigutame seadmeid siseruumidesse, pühime teid, varjestame tolmuallikaid ja kasutame sprinklersüsteeme. Tänu uutele ja parematele filtritele on tsemenditootmise tolmheite kogus aastate jooksul tunduvalt vähenenud.

Üks infovahetuse tõhustamise meetmetest, mille võtsime kasutusele Kundas, oli koostöös Eesti Keskkonnauuringute Keskusega Kunda välisõhu uuringute tulemuste avalikkustamine keskuse veebilehel 2015. aastal. Tänu Kunda seirejaamale on ettevõttel võimalik välisõhu kvaliteeti pidevalt jälgida ning selgitada, millised mõjud on tingitud ettevõtte tegevusest, ja vajadusel võtta tarvitusele abinõud tootmisega kaasneva kahjuliku mõju vähendamiseks.

Veekäitlus

Me püüame vähendada oma tegevuse mõju looduslikele veevarudele nii palju kui võimalik. Järgime rangeid keskkonnaeeskirju, et tooraine kaevandamisel ei kahjustataks kohalikke pinnaveekogusid ega põhjaveeressursse. Tegevused, mis võivad vee kasutamist enim mõjutada, on tsemenditootmine (kaevandamise tõttu) ja kaubabetooni tootmine, mis hõlmab sõidukite ja masinate puhastamist ning vana betooni kõrvaldamist.

Põhjavee tungimine karjääridesse võib põhjustada põhjaveetaseme alanemist ümbruskonnas. Mõnedes meie tegevuskohtades võib kaevandamine mõjutada kohalikku veeolukorda. Sellistel juhtudel rakendame neis paigus täiendavaid ettevaatusabinõusid ning teeme toimivate lahenduste leidmiseks koostööd kohalike kogukondade ja omavalitsustega.

Näiteks rajas Kunda tehas Ubja karjääri mõjupiirkonnas elavatele peredele puurkaevud, et tagada sealsete elanike varustamine puhta veega. Degerhamnis toimib veega täidetud vana karjäär veehoidlana, kuhu koguneb aktiivsest karjäärist pärit vesi. Seda vett tarvitab naabruses elav talupidaja; samuti kasutatakse seda tehnoloogilise veena meie tootmistegevuses ja tolmutõrjeks.

Heitvee kvaliteedi kontrollimiseks on pooled meie tegevuskohtadest varustatud peamises väljalaskepunktis asuvate settetiikidega; kolmandiku tehaste kontrollikavas on ette nähtud vee kvaliteedi mõõtmine. Kõigis meie tehastes on olemas vee ringlussevõtu rajatised.

Elurikkus kaevandusaladel

Kaevandustegevus on väga nähtav ning avaldab ilmselgelt mõju piirkonna maastikule ja looduskeskkonnale, muutes taimestiku ja loomastiku elutingimusi. Korralikult hallatud karjäärides võib elurikkus tegelikult suurenedagi, sest avatud maastik pakub nii taime- kui ka loomaliikidele uute territooriumide ja väiksema konkurentsi kujul uusi võimalusi. Sellised alad tõmbavad ligi „teerajajatest” taime-, putuka- ja loomaliike.

Me teeme ennetavalt tööd ja koostame plaane, et tagada oma kaevandusaladel, mille kogupindala on 25 km, elurikkuse jaoks häid tingimusi.

Niipea, kui tööstuslik tegevus on mingis paigas lõppenud, tuleb see ala muuks otstarbeks kättesaadavaks teha.

Näiteks Skvödes kujundati Cementa kasutatud lubjakivikarjäärist üldkasutatav puhkeala.

Ülemaailmne algatus Quarry Life Award

HeidelbergCement on asutanud elurikkusauhinna Quarry Life Award. See on rahvusvahelise teadus- ja haridusvõistluse auhind, mida antakse välja üle ühe aasta. Võistluse eesmärk on süvendada teadmisi karjääride elurikkusest ja leida uusi ideid selle suurendamiseks. Samuti soovitakse võistlusega juhtida tähelepanu kaevanduste ja kruusakarjääride ainulaadsele loomastikule ja taimestikule.

Quarry Life Award on suurepärane võimalus arendada suhteid koolide ja ülikoolidega. Võistlus annab õpilastele teadmisi vastutustundliku tegutsemise kohta meie tegevusalal ja pakub neile võimalust anda oma panus. 2016. aastal annab HeidelbergCement välja kolmanda elurikkusauhinna.

Koostöö organisatsiooniga BirdLife International

HeidelbergCement teeb koostööd rahvusvaheliselt tunnustatud looduskaitseorganisatsiooniga BirdLife International, et veelgi tõhustada elurikkuse kaitset meie karjäärides kogu maailmas. Paljud meie karjäärid on juba aastaid mitmesuguste projektide raames teinud koostööd kohalike ornitoloogiaühingutega.

Kunda Nordic Tsemendi vee taaskasutussüsteem pälvis tunnustuse 
Vee taaskasutussüsteem pälvis auhinna. Keskkonnaminister Marko Pomerants andmas üle auhinda Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektorile Meelis Einsteinile ja haldusdirektorile Arvo Vainlole.
Keskkonnaminister Marko Pomerants andmas üle auhinda Kunda Nordic Tsemendi tegevdirektorile Meelis Einsteinile ja haldusdirektorile Arvo Vainlole.