27. september 2017

Kunda võõrustas 10. Euroopa mineraalide päeva avaüritust!

Üle 130 kaevanduse ja tehase 27 riigis avasid 22.–24. septembrini uksed ligikaudu 30 000 külalisele, et tähistada Euroopa mineraalide päeva ning pakkuda haruldast võimalust tutvuda maavarade maailma ja maavarade kestliku kaevandamisega. Ürituste hulgas oli õpilaskülastusi, ekskursioone, õpikodasid, näitusi, elurikkuse projekte ja palju muud.
Osalevatel ettevõtetel oli tähtpäeva puhul hea võimalus näidata oma pühendumust kestlikkusele ning selle rakendamist igapäevatöös, eriti tervishoiu ja ohutuse, ressursitõhususe, uuenduse, regionaalarengu ja elurikkuse valdkonnas.
2017. aasta Euroopa mineraalide päeva avaüritus toimus Eesti ELi nõukogu eesistumise raames. Sellel osalesid Euroopa Komisjoni, Eesti valitsuse, partnersektorite, akadeemiliste ringkondade, vabaühenduste ja kohalike omavalitsuste esindajad ning üritust korraldasid Nordkalk ja Kunda Nordic Tsement oma tegevuskohtades Kureveres ja Kundas 21.–22. septembril. Külalised vaatasid pealt lõhkamist, külastasid mõlemat karjääri, tsemenditehast ja Kunda sadamat ning tutvusid kohapeal elurikkusprojektide: kaldapääsukeste kaitse ja orhideede programmiga. http://www.mineralsday.eu/opening-event/
Avaüritusel räägiti mineraalitööstuse panusest piirkondade kestlikkusse ja kohalike elanike heaollu, seostades seda ELi tööstuspoliitika strateegiaga ning ELi loodust, rahvast ja majandust käsitleva tegevuskavaga.
ELi tööhõive ja majanduskasvu tegevuskava seisukohalt on tegu olulise sektoriga, sest Euroopa 30 000 tegevas kaevanduses ja maavarasid töötlevas tehases töötab ligikaudu miljon inimest ning sektori aastakäive ületab 150 miljardit eurot. Maavarade sektor on Euroopa väärtusahela lahutamatu osa: 70% ELi tootvast tööstusest oleneb kaevandatud maavaradest, metallidest ja toorainest.
Põhiesinejate avaldused
„Peame hoidma Euroopa töökohti, majanduskasvu, investeeringuid ja uuendust“, ütles Peter Handley Euroopa Komisjoni majanduskasvu peadirektoraadist. „Komisjoni hiljutises ELi tööstuspoliitika strateegiat käsitlevas teatises tunnustatakse tooraine olulist rolli ELi tööstuse väärtusahelas ja selle panust vähese CO2-heitega majandusse. Euroopa maavarade päeval on hindamatu osa üldsuse teadlikkuse, heakskiidu ja usalduse suurendamisel ning sektori kestlike tavade ja ühiskonnale antava väärtuse edendamises.“
„Euroopa maavarade päev edendab ka elurikkuse säilitamist kaevanduspiirkondades. Üha rohkem on häid tavasid ja vägagi olulisi võimalusi luua hoolikalt plaanitud suure loodusväärtusega alasid,“ lisas Micheal O’Briain Euroopa Komisjoni keskkonna peadirektoraadist.
Fakt on see, et kui kusagil kerkib koolimaja vōi kaubanduskeskus, siis teises kohas tekib auk. Küsimus on selles, kui targalt me selle auguga oskame ümber käia. Kas me suudame luua uusi elupaiku teistele liikidele või puhke- ja elamisalasid meile endile. Teadmisi selles osas on võimalik ammutada just läbi rahvusvahelise suhtluse,“ ütles riigikogu liige ja endine keskkonnaminister Marko Pomerants.
Energeetika asekantsler Ando Leppiman Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumist teatas, et Eesti tööstusstrateegias on ette nähtud 400 000 uue elumaja, Tallinna–Varssavi kiirrongi ning Tallinna ja Soome vahelise tunneli ehitamine, mis suurendab märgatavalt nõudlust maavarade järele. Tema sõnul „tundub ikka veel, et maavarad asuvad väljaspool Euroopat, ning sellised algatused nagu Euroopa mineraalide päev aitavad suurendada üldsuse arusaama tänapäeva elus hädavajalikest maavaradest.“
“Euroopa maavarade päev 2017 Eestis oli väga praktiline kogemus – nägime maavarade kaevandamist ning saime teada, kuidas edeneb Euroopas ja kohalikul tasandil kestlikkuse ja majandusliku kasu saavutamine. On märkimisväärne, kuidas Euroopa tasandi eeskirjad ja jõupingutused toimivad kooskõlas liikmesriikide lahendustega ning kuidas koostöö tavade jagamisel muudab paremaks kaevandustööstust ja keskkonda,“ sõnas Kalev Kallemets Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleri nõunik.
Andres Rammul, Nordkalk ASi tegevjuht:
“Nordkalk on Euroopa mineraalide päeva üritustel osalenud algusest peale. Euroopa mineraalide päeva teemad ning ka meie töö võtmesõnad on näiteks ressursitõhusus, elurikkus ja kestlik tulevik. Kohaliku kogukonna keskmes tegutsemine eeldab häid suhteid naabritega ja koostööd kohalike elanikega, millest rääkisid ka Kureveres toimunud avaüritusel esinenud kohaliku kogukonna esindajad. Meil oli au korraldada 10. Euroopa mineraalide päeva avaüritus.”
„Ühe korraldajana on meil hea meel näha, et Euroopa mineraalide päeva avaüritus on kokku toonud Euroopa institutsioonide, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste, keskkonnaspetsialistide ja tootjate esindajaid, kellel kõigil on ühine eesmärk: leida tasakaal keskkonnakaitse ja kaevandustegevuse vahel,“ ütles Kunda Nordic Tsemendi tegevjuht Meelis Einstein. „On ilmne, et maavarade kaevandamine ja tootmine on tugeva majanduse ning ühiskondliku heaolu alus. On ka enesestmõistetav, et kõik vastutustundlikud kaevandusettevõtted astuvad samme ja teevad investeeringuid keskkonnamõju minimeerimiseks ning kaevanduste elurikkuse suurendamiseks. Usun, et paremate lahenduste leidmisel on võtmesõna koostöö.“
Maavarad on tänapäevaste keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja töötleva tööstuse toodete arendamiseks, samuti energiatõhusate elamute ja taristu loomiseks hädavajalikud. Maavarad on vajalik tooraine enamikule töötleva tööstuse sektoritele, sealhulgas: värvid, elektroonika, seadmed, metallivalu, paber, plast, klaas, keraamika, pesuained, farmaatsia, kosmeetika, ehitusmaterjalid ja põllumajandus. Neid kasutatakse abiainetena ka toidu- ja söödatööstuses ning neil on kasvav roll keskkonnatehnoloogias, nt vee puhastamine ja filtreerimine ning gaasi töötlemine, samuti taastuvenergia tootmises, nt fotoelektrilised päikeseelemendid, tuuleturbiinid ja elektriautod.
Euroopa mineraalide päeva tähistavad teiste hulgas Austria, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Itaalia, Hispaania, Kreeka, Küpros, Holland, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Soome, Tšehhi, Türgi, Ukraina, Ungari ja Ühendkuningriik, samuti Põhja-Ameerika, Brasiilia, Malaisia ja Lõuna-Aafrika.
Paljud huvirühmad ühendavad oma jõud, et suurendada teadlikkust maavaradest kui toorainest. Euroopa mineraalide päeva üritusi juhib praegu kümnest Euroopa partnerist koosnev konsortsium, millesse kuuluvad organisatsioonid IMA-Europe, CEMBUREAU, EuSalt, EuroGypsum, Eurométaux, Euromines, EuroGeoSurveys, the European Technology Platform on Sustainable Minerals Resources, UEPG ametiühingu IndustriAll toetusel ja Euroopa Geoloogide Föderatsioon, mis esindavad Euroopa tööstuslike maavara-, tsemendi-, soola-, kipsi-, täiteaine-, metalli- ja kaevandussektorit ning Euroopa geoloogiliste uuringute asutusi ja ametiühinguid.
Alates 2014. aastast tähistatakse Euroopa mineraalide päeva tooraineid käsitleva Euroopa innovatsioonipartnerluse raames.
Kas teadsite? Ühepereelamu sisaldab kuni 150 tonni ja auto kuni 250 kg maavarasid. Kuni 50% värvidest ja paberist ning 100% keraamikast ja klaasist koosneb maavaradest.
Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti: http://www.mineralsday.eu/opening-event/.
Jälgige Euroopa maavarade päeva Twitteris @MineralsDay ja Facebookis.