Inimesed

Töötervishoid ja -ohutus on meie jaoks esmatähtis valdkond, mis on kogu meie organisatsioonis tähelepanu keskpunktis. Meie eesmärk viia õnnetused nullini on meie tegevusala olemust arvestades üpris keeruline ülesanne. Ehkki aastate jooksul on olukord märgatavalt paranenud, on õnnetuste arv siiski liiga suur. Me peame tagama ohutu töökeskkonna kõigile oma töötajatele ja alltöövõtjatele.

Selgete reeglite rakendamine

Me oleme viimastel aastatel võtnud tarvitusele mitmesugused meetmed ja reeglid, mis aitavad teha kindlaks meie tegevusega kaasnevad ohud ja vältida õnnetusi. Nende meetmete hulka kuuluvad näiteks tegevuskohtade liiklusplaanid, masinate ohutuspiirded ja tähelepanu pööramine alltöövõtjate ohutusele. Tööõnnetuste riski vähendamisel on oluliseks eeltingimuseks töötajate teadmised ja teadlikkus. Paar aastat tagasi juurutatud ohutu käitumise algatuse eesmärk ongi suurendada organisatsioonis teadmisi ja teadlikkust. Tööõnnetuste arvu vähenemisel on väga suur roll olnud sellistel meetmetel nagu ohutusteemalised vestlused, põhimõte „Võta üks” („... minut järelemõtlemiseks”) ja töökoha korrashoiureeglid „5S”. Üks keskne element on pidev parendustegevus, mis hõlmab kõiki töötajaid. Me korraldame igal aastal ohutusnädala, et rõhutada ohutusega seotud küsimusi ja pakkuda töökohtadel lisakoolitust. Ohutusnädala üritused toimuvad kogu HeidelbergCementi kontsernis.

Toodete ohutuse tagamine

Meie tooted liigitatakse ja kategoriseeritakse kooskõlas kemikaale ja nende ohutut kasutamist käsitleva Euroopa Ühenduse määrusega (REACH-määrus), mis reguleerib keemiatoodete kasutamist ja ohutut käitlemist nii töötajate kui ka klientide vaatenurgast.

 
Inimeste arendamine

Meie ettevõtete edasise arengu seisukohalt on vaja, et me oleksime atraktiivne tööandja nii praeguste kui ka tulevaste töötajate jaoks. Püüame pakkuda huvitavaid karjäärivõimalusi ja meeldivaid töötingimusi. Ülemaailmse kontserni osaks olemine tähendab, et meil on võimalik pakkuda rahvusvahelist töökeskkonda.
Me pöörame suurt tähelepanu andekate töötajate arendamisele, mitmekesisusele, soolisele võrdõiguslikkusele ning asjakohasele karjääri ja edutamise planeerimisele. Me julgustame oma töötajaid edasi arenema ning püüame vabanevate ametikohtade täitmisel leida inimesi ettevõtte seest. Meie ettevõtte põhilisi väärtusi kajastab dokument „Juhtimispõhimõtted”, mis on mõeldud kõikide tasandite töötajatele ja juhtidele.

Parimad juhid

Oleme seadnud eesmärgi, et meie juhid peavad olema tööstusharu parimad, ning teeme palju tööd ettevõtte praeguste ja tulevaste juhtide arendamiseks. Me korraldame eri tasandite juhtide jaoks regulaarselt juhtimisalaseid koolitusprogramme. Samal ajal arendame noorte talentide programmi raames noori töötajaid, kellel on eeldusi asuda ettevõttes tööle kõrgematel ametikohtadel. Me korraldame perioodiliselt ka praktikantide programme. 2016. aastal algas Rootsis ja Norras uus kümne osalejaga programm, mis kestab 18 kuud.

Mitmekesisuse edendamine töökohtadel

Meie tegevusalal on enamik töötajaid endiselt mehed. Me teeme siiski aktiivselt tööd selle nimel, et kogu organisatsioonis mitmekesisust edendada ja edutada keskastmejuhtideks naisi. Me püüame võrdsust tagada ka näiteks seeläbi, et julgustame nii värskeid emasid kui ka isasid lastega pikemaks ajaks koju jääma. Kõigis meie ettevõtetes on kehtestatud diskrimineerimisjuhtumite käsitlemise kord.

Pensionile siirdujate suur arv

Viimastel aastatel on paljudest meie ettevõtetest suur hulk inimesi pensionile läinud. Kõikide tähtsaimate positsioonide puhul on meil olemas pensionieale lähenevatele töötajatele järeltulijate leidmise plaanid. Eelseisvatel aastatel läheb enamikus meie ettevõtetes veel hulgaliselt inimesi pensionile, mis tähendab, et meil tuleb tööle võtta samal arvul uusi kvalifitseeritud töötajaid.

Tööohutus.